ประกาศรายชื่อผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกร

ประกาศรายชื่อผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการใจการจัดซื้อจัดจ้าง