1.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ