เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและต่อต้นการทุจริตคอรัปชั่น