แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

Posted by:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.องครักษ

0