วิเคราะห์-ข้อเสนอแนะผลการตรวจ ITA 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประม

ข้อเสนอแนะและประเด็นในการพัฒนาและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ