พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว