1.1  ที่ตั้งและอาณาเขตของตำบล

ตำบลองครักษ์ เป็นตำบล 1 ใน 14 ตำบลของอำเภอบางปลาม้า    มีที่ตั้งอยู่ละติจูดที่ N 14˚ 21’ 37.44” ลองติจูดที่ E 100˚ 12’ 21.6″ มีพื้นที่ในเขตการปกครองโดยประมาณ 40.41 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นทางสายไผ่กองดิน – บ้านสุด ประมาณกิโลเมตรที่ 4 และจากเส้นทางสายสุพรรณ – อยุธยา ประมาณ 22 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน  7 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่  1  บ้านองครักษ์                มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 6,372 ไร่
 • หมู่ที่  2  บ้านคลองโมง              มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 3,172.50 ไร่
 • หมู่ที่  3  บ้านทองขาหยั่ง           มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 3,921.75 ไร่
 • หมู่ที่  4  บ้านกระทุ่มทอง           มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 4,131 ไร่
 • หมู่ที่  5  บ้านรางขโมย              มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 4,518 ไร่
 • หมู่ที่  6  บ้านสะพาน                 มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 2,369 ไร่
 • หมู่ที่  7  บ้านหงษ์                    มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน 772 ไร่

1.2 อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ             ติดต่อ   ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทิศตะวันออก       ติดต่อ   ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้                 ติดต่อ   ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อ   ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1.3 ที่ตั้งและอาณาเขตหมู่บ้าน

                          หมู่ที่ 1 บ้านองครักษ์

                          ประวัติบ้านองครักษ์ หมู่บ้านองครักษ์ ตั้งอยู่ริมคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน มีผู้บอกเล่าว่า       ในคราวหนึ่ง ช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้เสด็จประพาสมาทางเรือผ่านหมู่บ้านโคกและทรงประทับค้างพักแรมที่บ้านหัวเลน มีชาวบ้านได้พบตราสัญลักษณ์ของทหารองครักษ์ที่ตามเสด็จ    จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากบ้านโคกเป็นหมู่บ้านองครักษ์ ตั้งแต่นั้นมา

อาณาเขตติดต่อ  

 • ทิศเหนือ                      ติดต่อกับ         หมู่ 7 และหมู่ 2 บ้านองครักษ์
 • ทิศใต้                          ติดต่อกับ         หมู่ 1 ตำบลไผ่กองดิน
 • ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ         หมู่ 1 ตำบลไผ่กองดิน
 • ทิศตะวันตก                  ติดต่อกับ         หมู่ 9 ตำบลตะค่า

หมู่ที่ 2 บ้านคลองโมง

                          ประวัติบ้านคลองโมง จากการเล่าสืบต่อกันมาสรุปได้ว่า เดิมพื้นที่หมู่ 2 บ้านคลองโมง     เป็นพื้นที่ป่าดงตะเคียน และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดการที่จะเข้าไปในหมู่บ้านได้จะต้องลอดสุมทุมพุ่มไม้ที่ขึ้นปกคลุมหนาทึบและมีความคดเคี้ยวเหมือนกับลอดอุโมงค์ จึงเรียกกันว่า บ้านคลองโมง

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         หมู่ 6 และหมู่ 8 ตำบลจรเข้ใหญ่
 • ทิศใต้                 ติดต่อกับ         หมู่ 1 และหมู่ 7 ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         หมู่ 3 ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ และหมู่ 8 ตำบลโคกคราม

หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหยั่ง

                          ประวัติบ้านทองขาหยั่ง ท่านขุนสวัสดิ์ องครักษ์รักษาพระองค์ ได้เล่าให้รุ่นลูก-รุ่นหลานฟังว่าเมื่อประมาณ 200 ปีเศษมาแล้ว ได้มีทหารอเมริกันมาสำรวจพื้นที่ เพื่อทำแผนที่ตำบล แผนที่หมู่บ้าน จึงมาติดตั้งขาหยั่งส่องกล้องสูงประมาณคอตั้งบ่า ที่บริเวณที่ตั้งแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า บ้านทองขาหยั่ง จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         หมู่ 4 ตำบลองครักษ์
 • ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตลาดบ้านสุด ตำบลไผ่กองดิน
 • ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         หมู่ 5 ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         หมู่ 6 ตำบลองครักษ์

หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มทอง

                          ประวัติบ้านกระทุ่มทอง สืบเนื่องจากสมัยก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ขึ้นเยอะในหมู่บ้านคือ ต้นกระทุ่มทอง จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้                ติดต่อกับ         หมู่ 3 บ้านทองขาหยั่ง ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         หมู่ 5 บ้านรางขโมย ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         ตำบลจระเข้ใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย

                          ประวัติบ้านรางขโมย สมัยโบราณหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางเข้าถึงพื้นที่นั้นยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ติดต่อกับเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสมัยนั้นโจรผู้ร้ายชุกชุม และมีขโมยเยอะ จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านรางขโมย

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตำบลไผ่กองดิน
 • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ         ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         หมู่ 3 บ้านทองขาหยั่ง ต.องครักษ์

หมู่ที่ 6 บ้านสะพาน

                          ประวัติบ้านสะพาน เดิมบ้านสะพานอยู่ในหมู่ 3 ของตำบลองครักษ์ และได้แยกออกมาจาก   หมู่ 3 เป็นหมู่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2503 แต่เดิมประชากรส่วนใหญ่ใช้การสัญจรทางน้ำ ปัจจุบันมีการก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านประชาชนจึงสัญจรโดยรถยนต์เป็นหลัก

อาณาเขตติดต่อ  

 • ทิศเหนือ             ติดต่อกับ         หมู่ 1 บ้านดอนผักเสี้ยน ตำบลจรเข้ใหญ่
 • ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลจรเข้ใหญ่
 • ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ         หมู่ 4 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         ตำบลจระเข้ใหญ่

หมู่ที่ 7 บ้านหงษ์

                          ประวัติบ้านหงษ์ บ้านหงษ์ เดิมชื่อบ้านรางไอ้โพก เดิมรวมอยู่กับหมู่ 2 ของตำบลองครักษ์แล้วมาแยกเป็นหมู่ 7 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2531 สมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสทางน้ำแต่ได้มาพักที่ท้ายหมู่บ้าน ชาวบ้านได้เข้าเฝ้าพระองค์ทรงตรัสถามว่ามาจากไหนชาวบ้านตอบว่ามาจากบ้านรางไอ้โพก        รัชกาลที่ 5 ทรงฟังแล้วไม่ไพเราะ จึงทรงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บ้านหงษ์ เพื่อให้เกิดความไพเราะ จึงเรียกกันติดปากตลอดมา

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         หมู่ 8 ตำบลโคกคราม
 • ทิศใต้                ติดต่อกับ         หมู่ 1 ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ         หมู่ 1 และ หมู่ 2 ตำบลองครักษ์
 • ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         หมู่ 9 ตำบลตะค่า

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล          ขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลองครักษ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี