1.แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

2.รายละเอียดยุทธศาสตร์

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ

4.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

5.แผนผังยุทธศาสตร์