ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลองครักษ์ สภาพทั่วไป ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลองครักษ์เป็นตำบล 1 ใน 14 ตำบล ของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ตั้งอยู่ละติจูดที่ N 14˚ 21’ 37.44” ลองติจูดที่ E 100˚ 12’ 21.6″ มีพื้นที่ในเขตการปกครองโดยประมาณ 40.41 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปลาม้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นทางสายไผ่กองดิน-บ้านสุด ประมาณกิโลเมตรที่ 4 และจากเส้นทางสายสุพรรณ-อยุธยา ประมาณ 22 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

     ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตำบลจรเข้ใหญ่     อำเภอบางปลาม้า     จังหวัดสุพรรณบุรี

     ทิศใต้                 ติดต่อ     ตำบลไผ่กองดิน     อำเภอบางปลาม้า     จังหวัดสุพรรณบุรี

     ทิศตะวันออก    ติดต่อ     ตำบลปลายกลัด     อำเภอบางซ้าย         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ทิศตะวันตก      ติดต่อ     ตำบลโคกคราม      อำเภอบางปลาม้า     จังหวัดสุพรรณบุรี

การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมด 7 หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง  ตามลำคลอง ตามหนองน้ำ ตามลำห้วยที่มีอยู่เดิม