แผนผังยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

วิสัยทัศน์ : องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ทันสมัย บริการอย่างมีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.2 ยุทธศาสตร์     ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมี 6 ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
 •           ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 •           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 •           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกีฬา
 •           ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 •           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในมาตรฐาน   ที่ดี ได้มาตรฐานสากล

2.3  เป้าประสงค์

 1. เพิ่มมูลค่าและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
 2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
 5. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล
 6. เพื่อจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.4 ตัวชี้วัด

 1. ประชาชนร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
 2. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 3. ประชาชนร้อยละ 80 ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี
 4. ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งลดลงร้อยละ 70
 5. มีแหล่งน้ำอุปโภคและการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
 6. อบต. มีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ 70 ขึ้นไป

2.5  ค่าเป้าหมาย                            

 1. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตร มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
 2. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น แม่น้ำลำคลองสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางการศึกษา ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
 5. อบต.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
 6. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานมากขึ้น

2.6 กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการแปรรูป/ส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ/การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ ในเขตตำบลให้เอื้ออำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
 3. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
 4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุอุปกรณ์การศึกษา/สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ
 7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
 9. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม
 11. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 12. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 13. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคม

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
 2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ
 3. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้