ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)

Posted by:

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร

0