โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอบางม้า ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 – 7 ตำบลองครักษ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพื้นที่ตำบลองครักษ์

0