องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่บ้านผู้ป่วยและบริเวณบ้านในระยะรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วย เพื่อควบคุมโรคมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

Posted by:

0