ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

Posted by:

0

Add a Comment