ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษื เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล้ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองดมง เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.5089 ถึงที่นานางยุพดี พงษ์พยัคฆ์ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 01.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

0

Add a Comment