ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ คลองทองขาหย่าง บ้านทองขาหย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,388 ลูกบาศ์กเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0

Add a Comment