ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ บ้านทองขาหย่าง หมู่ที่ 3 ตำบลองครักษ์ เริ่มต้นจากร้านค้านางกานดา เลิศสมจิตร ถึงลำรางหนองควายตาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,391 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0

Add a Comment