ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ ลำรางไอ้ง่อย บ้านองครักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,385 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0

Add a Comment