การจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยมีผลตั้งแต่การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ที่เคยชำระภาษีดังกล่าวทราบว่า ท่านยังไม่ต้องมาชำระภาษี ของ ปี พ.ศ.2563 แต่ท่านจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี เฉพาะปี พ.ศ.2563 ให้ท่านชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์จะต้องทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลก่อนจะแจ้งให้ท่านผู้ชำระภาษีทราบว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ โดยวันที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์จะเข้าสำรวจข้อมูลที่ดินจะแจ้งให้ทราบอีกทีในครั้งหน้า

0

Add a Comment