โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองครักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามัคคีธรรม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกกับนักเรียนโรงเรียนวัดองครักษ์ โรงเรียนวัดคลองโมง และโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม พร้อมกับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 3 โรงเรียน และวัด 3 แห่งด้วย

IMG_E2371

IMG_2386

35247

35223

0

Add a Comment