ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัฒนารายได้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านรางขโมย เริ่มถนนทางหลวง สพ.2004 ถึงบริเวณศาลาประชาคม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 980 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านองครักษ์ บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.3039 ถึงคันคลองบ้านห้วย ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,790 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคลองโมง เริ่มถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.5085 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 2,510 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,785 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0