ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านองครักษ์ บริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.3039 ถึงคันคลองบ้านห้วย ผิวจรารจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,790 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0