อบต.องครักษ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

อบต.องครักษ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)
ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563
ประกาศราคาประเมิน : มกราคม 2564
แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564
ชำระภาษี : เมษายน 2564
ผ่อนชำระภาษี : เมษายน – มิถุนายน 2564
ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)
เบี้ยปรับ : 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ
: 20% ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน
: 10% ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือแจ้งเตือน
เงินเพิ่ม : 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน
ภาษีป้าย
ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม 2564
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษี ต่อเดือน
ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการสนับสนุนรถกระเช้า องค์การบริหารส่วนตำบลอไผ่กองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0