ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมปักเข็ม หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส้รางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเขตติดต่อ หมู่ที่ 6 บ้านสะพานและบ้านคลองโมง ตำบลองครักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

Posted by:

เอกสาร 25264

2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง

Posted by:

1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

1
Page 1 of 5 12345