ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

Posted by:

1 – ปก
2 – ปก-คำแถลง
3 – คำแถลงงบประมาณ
4 – ปก-ส่วนที่ 2
5 – บันทึกหลักการและเหตุผล
6 – รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
8 – รายงานประมาณการรายรับ
9 – รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
10 – รายงานประมาณการรายจ่าย
11 – รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ (99หน้า)
12 – ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

0