มาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

คู่มือสำหรับประชาชน สู้โควิดไปด้วยกัน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหย่าง ผิวกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,445 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ 9780 ตารางเมตร เส้นสะพาน ค.ส.ล. วัดทองขาหย่าง ถึง บ้านนางจำปา สืบนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองโมง เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.5089 ถึงที่นานางยุพดี พงษ์พยัคฆ์ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 3 บ้านทองขาหย่าง ผิวกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,445 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ 9780 ตารางเมตร เส้น สะพาน ค.ส.ล. วัดทองขาหย่าง ถึง บ้านนางจำปา สืบนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษื เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล้ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองดมง เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข สพ.5089 ถึงที่นานางยุพดี พงษ์พยัคฆ์ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 01.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

0