ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ ลำรางไอ้ง่อย บ้านองครักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,385 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักร (รถแบ็คโฮว์) หมายเลขทะเบียน ตค 1371 สุพรรณบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 5 เที่ยว

Posted by:

0