ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ บ้านสะพาน หมู่ที่ 6 ลำรางลาดปลาเน่า จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทองขาหย่าง ตำบลองครักษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนรวน 7 รายการ ตามโครงการให้การช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ของ อบต.องครักษ์ หมายเลขทะเบียน กง 3648 สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001 จำนวน 1 คัน

Posted by:

0
Page 1 of 2 12