นายธนากร  มโนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

โทร. 095-5352888

การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

 • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • ร่างข้อบัญญัติการควบ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 • ร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 • ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 • คลังความรู้ (KM)
 • กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลการให้บริการ

ดูทั้งหมด

logo1

ดูทั้งหมด

logo1

ดูทั้งหมด

ความพึงพอในใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

คู่มือสำหรับประชาชน

 • ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ
 • การขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 • การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 • การแจ้งขุดดิน ถมดิน
 • การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ข.๘
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

 • ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ
 • การขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 • การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
 • การแจ้งขุดดิน ถมดิน
 • การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ข.๘
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

มีนาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

facebook Instagram_icon Twitter