นายสมศักดิ์ เจริญผล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

โทร.086-5176254

ร้องเรียนการทุจริต

 • ศูนย์ยุติธรรมตำบลองครักษ์/สถานที่ตั้งและเส้นทาง
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • กรอบคุณธรรม ตรวจสอบภายใน
 • การประเมินคุณธรรม (ITA)
 • การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

  ดูทั้งหมด

  logo1

  ดูทั้งหมด

  logo1

  ดูทั้งหมด

  ความพึงพอในใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

  คู่มือสำหรับประชาชน

  • ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ
  • การขอจดทะเบียนพาณิชย์
  • อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)
  • การรับชำระภาษีป้าย
  • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • การแจ้งขุดดิน ถมดิน
  • การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ข.๘
  • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  กุมภาพันธ์ 2023
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28  

  facebook Instagram_icon Twitter