นายธนากร  มโนธรรม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

โทร. 095-5352888

ร้องเรียนการทุจริต

 • ศูนย์ยุติธรรมตำบลองครักษ์/สถานที่ตั้งและเส้นทาง
 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 • กรอบคุณธรรม ตรวจสอบภายใน
 • การประเมินคุณธรรม (ITA)
 • การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่นตำบลองครักษ์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านคิวอาร์โคด์หรือลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/uu4bl9 เพื่อประเมินความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

  การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  • ร่างข้อบัญญัติการควบ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • ร่างข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • ร่างข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  ดูทั้งหมด

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
  • คลังความรู้ (KM)
  • กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลการให้บริการ

  ดูทั้งหมด

  logo1

  ดูทั้งหมด

  logo1

  ดูทั้งหมด

  ความพึงพอในใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์

  คู่มือสำหรับประชาชน

  • ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ
  • การขอจดทะเบียนพาณิชย์
  • อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)
  • การรับชำระภาษีป้าย
  • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • การแจ้งขุดดิน ถมดิน
  • การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ข.๘
  • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  • ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ
  • การขอจดทะเบียนพาณิชย์
  • อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒)
  • การรับชำระภาษีป้าย
  • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อยู่ระหว่างรอประกาศราชกิจจานุเบกษา)
  • การแจ้งขุดดิน ถมดิน
  • การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ข.๘
  • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  เมษายน 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

  facebook Instagram_icon Twitter